Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
תנאים ומגבלות

Shape 5 Live Search

תנאי שימוש לאתרי אינטרנט

* תנאים אלו חלים על כל מי שמזמין אתר אינטרנט או מוצר אינטרנטי אחר (להלן מזמין השירות) מעדי צחור או מאתר האינטרנט שלו אלקטרועדי (להלן נותן השירות) אלא אם הוסכם אחרת בכתב.

אחריות

עדי צחור עוסק בתחום האינטרנט מאז 1996 והיה שותף להקמתם של כמה מאתרי האינטרנט הגדולים במדינה. הוא עושה מאמצים לעקוב אחר התקדמות טכנולוגיות ולעדכן את שירותיו בהתאם, אך אינו יכול להבטיח שהאתר או מערכת ניהול התכנים או תוכנות ורכיבים אחרים יהיו תואמים ויעבדו ללא תקלות במקרה של שינויים טכנולוגיים כאלה ואחרים. לא תהיה למזמין השירות כל דרישה או תביעה בנוגע לתוכנות שכלולות ושאינן כלולות באתר או במערכת ניהול התכנים או ברכיבים אחרים.
מוצרים הקשורים לרשת האינטרנט תלויים בגורמים רבים ולכן אין אפשרות לספק אחריות על שום מוצר אינטרנטי אותו מספק נותן השירות כולל אתרי אינטרנט ורכיבים הקשורים אליהם.
במקרה של תקלה או בעיית בטיחות (תקיפות אתרים ו"ספאם") האחריות הינה של מזמין השירות, נותן השירות יכול לספק עזרה ופתרונות על פי ראות עיניו ובתשלום.

תמיכה

• המזמין זכאי לתמיכה דרך דואר אלקטרוני למשך 2 חודשים מיום הרכישה. 
• בתום שני החודשים תינתן תמיכה בתשלום.

דומיין

אם טרם רכש מזמין השירות כתובת אתר אינטרנט ("דומיין") עבור האתר, יוכל להזמינו דרך ספק השירות. מובהר שבחירת הדומיין ורכישתו תהיה בהתאם לתנאי מנהל המרשם הרלוונטי וספק השירות לא ישא באחריות כלשהי בהקשר זה. בעתיד יהיה זה באחריות מזמין השירות להסדיר את המשך בעלותו על הדומיין. אם לא עשה זאת מזמין השירות יכול האתר לרדת מהאוויר ותכנים שבו יאבדו. נותן השירות לא ישא באחריות כל שהי בעניין.

אחסון האתר בשרתים

ספק השירות ידאג לאחסן את האתר בשרתים של חברה חיצונית ("חברת האחסון") מחיר שירותי האחסון עלול להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות החברה החיצונית. במקרה של תקלה טכנית הקשורה לחברת האחסון החיצונית נותן השירות לא ישא באחריות כל שהי בעניין.